21_12_22_2.jpg

Vlada Sjedinjenih Američkih država podržava reformu pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, stoga Agencija za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona, pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD, pruža razvojnu pomoć kroz obuku i obezbjeđivanje opreme za razvoj kapaciteta Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj. Imajući u vidu prednje navedeno, gospodin Matan Meyer, šef ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL), zajedno sa gospodinom Frankom Bradsherom, residentnim pravnim savjetnikom Ambasade SAD u BiH, u okviru Ministarstva pravde SAD, uručili su danas Centru donaciju u vidu računarske opreme i tehnologije, u vrijednosti od 40,374.78 američkih dolara. Donaciju je preuzeo direktor Centra, gospodin Tomislav Čavić, koji se zahvalio gospodinu Meyeru  i Ministarstvu vanjskih poslova SAD, na donaciji vrijedne računarske opreme, kao i gospodinu Bredsheru i Ministarstvu pravosuđa SAD na posredstvu za dobijanje donacije. Istakao je da je ova donacija od velikog značaja za dalji rad Centra, imajući u vidu da se računarska tehnologija razvija rapidnom brzinom.  Gospodin Čavić je ukazao da ima čast i zadovoljstvo sarađivati sa svim odjelima Vlade Sjedinjenih Američkih Država, ali je ukazao na izuzetno dobru i dugogodišnju saradnju Centra sa pravnim savjetnicima i uposlenicima Programa za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (U.S. Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training – US DoJ/OPDAT), koja datira još od 2012. godine. Naposljetku, direktor Centra je rekao da se nada da će se u narednom periodu uspješno realizovati sve zajednički planirane aktivnosti, te da će se održati ovakva saradnja na budućim projektima.

21_12_22_4.jpg

U vezi teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje edukatora CEST-a RS, koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 7.decembra 2022.godine, a koji se odnosi na dokumentaciju koju su kandidati dužni dostaviti uz prijavu na konkurs, Upravni odbor Centra je na sjednici održanoj 16.12.2022.godine donio ZAKLJUČAK kojim se dodatno pojašnjava tražena dokumentacija u vezi sa dokazivanjem stečenog obrazovanja, te se utvrđuje da nosioci pravosudnih funkcija (sudije i javni tužioci), nisu u obavezi uz prijavu na konkurs dostavljati kao dokaz fakultetsku diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, pošto se podrazumjeva da ovi kandidati posjeduju navedene dokumente, već samo dokaze o stečenom specijalističkom i akademskom zvanju (master, magisterij i doktorat) ukoliko su ista stekli.

Direktor                                                                                                                  Tomislav Čavić

 Број:06-615-01-613 /22                                                                                                           Дана, 05. 12. 2022.године

         На основу члана 12. став 1. Закона о Центру за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/02, 49/02, 77/02 и 30/07), члана 25. Правилника о категоријама, избору, правима и обавезама едукатора Центра за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској, бр. 06-615-02-348/18 од 31.08.2018. године, 06-615-01-623/21 од 27.12.2021.године и 06-615-01-520/22 од 27.10.2022.године (у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Управног одбора Центра бр. 06-615-02-141/21 од 01.04.2021. године, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској о б ј а в љ у ј е

                                              Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

за избор и именовање едукатора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској 

Објављује се конкурс за избор и именовање едукатора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, за реализацију Програма стручног усавршавања и почетне обуке судија и јавних тужилаца, из сљедећих области:

-           кривичноправна област,

-           грађанскоправна област,

-           област управног права,

-           област радног и породичног права,

-           област привредног и финансијског права,

-           област прекршајног права,

-           област медијације и арбитраже,

-           област Европског права и права Европске уније,

-           вјештине, технологије online учења, менаџмент и методологије подучавања,

-           област комуникације, психологије, етике и андрагогије

-           страни језици

На Јавни конкурс могу се пријавити судије и јавни тужиоци, као и лица која испуњавају основне услове за вршење судијске и тужилачке функције у складу са Законом о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, наставници универзитета, полицијски службеници, службеници из пореских органа, стручњаци запослени у државним органима и организацијама, агенцијама за спровођење закона, невладиним организацијама, правобраниоци, адвокати и експерти из појединих области које су наведене под тачком I овог конкурса.

Кандидати који обављају функцију судије Врховног суда Републике Српске или јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву Републике Српске, пријављују се на јавни конкурс путем пријаве уредно попуњене на пријавном обрасцу и именују се за едукаторе Центра по аутоматизму, без прилагања доказа наведених у ставу 2. ове тачке и без провођења процедуре бодовања утврђене у члану 26. Правилника.

Остали кандидати су дужни уз пријавни образац доставити и сљедећу документацију (оригинал или овјерена копија):

-доказ о стеченом образовању ( факултетска диплома, доказ о стеченом    специјалистичком звању или другом академском звању - мастер, магистериј, докторат),

- увјерење о положеном правосудном испиту (за кандидате који се пријављују као лица која испуњавају услове за вршење судијске и тужилачке функције у складу са Законом),

- доказ о претходном професионалном радном искуству у струци од најмање 5 година и резултатима у области за које се врши избор едукатора (потврда, увјерење),

- доказ о претходном искуству у области обуке или стручног усавршавања судија и јавних тужилаца са оцјеном рада као едукатора Центра (потврда, увјерење),

- доказ о објављеним стручним и научним радовима, рефератима, књигама, прилозима у публикацијама и правним часописима, из области за коју се врши избор едукатора,

- доказ о способности израде сценарија обуке о специфичној теми у складу са Програмом рада Центра (нацрт сценарија обуке израдити у пријавном обрасцу за тему по властитом избору из правне области за коју се пријављује на конкурсу),

Пријавни образац кандидати могу преузети у просторијама Центра за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској у Бањалуци или на имтернет страници Центра: www.rs.cest.gov.ba

Избор и именовање на листу сталних едукатора Центра врши се по поступку и у складу са критеријима утврђеним одредбама Правилником о категоријама, избору, правима и обавезама едукатора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској.

Правилник је објављен на интернет страници Центра: www.rs.cest.gov.ba.

У складу са чланом 24. и 25. Правилника, едукатори Центра који се налазе на Ревидираној листи едукатора, а којима је продужен мандат на додатне четири године се не пријављују на овај Јавни конкурс.

Ревидирану листу едукатора, усвојену одлуком Управног одбора Центра број: 06-615-02- 424/21 од 15.10.2021. године, можете преузети на интернет страници: www.rs.cest.gov.ba.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се на адресу:

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Булевар Степе Степановића бр. 60. 78000 Бањалука ( Конкурс за избор и именовање едукатора)

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у штампаном дневном листу, а исти ће се објавити и на интернет страници Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

  Д И Р Е К Т О Р                                                                                                                      Томислав Чавић

 Пријавни образац за конкурс за избор едукатора можете преузети ОВДЈЕ

1. decembra 2022.godine, u Beogradu je u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC), kroz Globalni program za vatreno oružje (GFP) održan Drugi regionalni sastanak o sudskoj praksi koja se odnosi na vatreno oružje: ''Sporna pravna pitanja i priprema drugog izdanja UNDOC GFP zbirke sudske prakse na Zapadnom Balkanu'', na kojoj su učestvovali sudije krivičari, javni tužioci i prestavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu zemalja Zapadnog Balkana iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, među kojima su iz Republike Srpske pored direktora Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca, sastanku prisustvovali i Glavni republički javni tužilac i specijalni tužilac u Republici Srpskoj, jedan tužilac iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i jedan sudija iz Okružnog suda u Bijeljini.

Cilj konferencije je razmatranje spornih pravnih pitanja, pregled procesnih problema u krivičnim postupcima i usklađivanje sudske prakse u krivičnim predmetima koji se odnose na vatreno oružje.

Učesnici sastanka su prezentovali zakonska rješenja o oružju i municiji i primjeni relevantnih zakonskih odredbi u krivičnim postupcima u svakoj od zemalja regiona i potencijalna nova rješenja za unapređenje relevantnih odredbi materijalnog i procesnog krivičnog zakonodavstva, koje se odnose na borbu protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem.

Predstavnici UNODC su istakli dosadašnju uspješnu saradnju i zahvalili se učesnicima na doprinosu koji su dali na izradi prvog izdanja Zbirke sudske prakse i upoznali ih sa planovima u pripremi za drugo izdanje UNODC Zbirke sudske prakse, u kom cilju su od učesnika prikupili pripremljene presude iz pravosnažno presuđenih predmeta koji se odnose na sporna pravna pitanja i radnje nelegalne proizvodnje, nošenja, nabavke i prodaje vatrenog oružja, uključujući i predmete koji se odnose na organizovan kriminal i promet većih količina oružja, kao i otkrivanju vatrenog oružja, dijelova i municije u poštanskim pošiljkama.

Kroz interaktivne diskusije svim učesnicima sastanka je omogućeno da iznesu svoja iskustva i stavove, kao i ideje o pristupu rješavanja ove problematike, uključujući prezentacije eksperata UNODC, kao i javnih tužilaca i sudija krivičnih odjeljenja iz zemalja Zapadnog Balkana.

У Тирани (Албанија) је од 24.–26. новембра 2022.године одржан Девети годишњи регионални форум о владавини права за Југоисточну Европу у организацији AIRE центра из Лондона и Civil Rights Defenders, а уз подршку Владе Уједињеног Краљевства и Шведске и Фондације Konrad Adenauer, са циљем да унаприједи промовисање и примјену Европске конвенције о људским правима на домаћем нивоу, да подстиче регионалну сарадњу у континуираном развоју владавине права и заштите људских права, те да пружи помоћ у процесу европских интеграција земаља у региону.

Девети регионални форум је био усредсређен на људска права у ванредним околностима и улогу правосуђа на основу Европске конвенције о људским правима.

На Форуму су учествовали позвани представници из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Србије, Хрватске, Сјеверне Македоније и Косова.

Форум је окупио неке од садашњих и бивших судија Европског суда за људска права из региона, предсједнике и судије врховних и уставних судова из земаља региона, директоре националних центара за обуку носилаца правосудних функција и правосудних академија, као и омбудсмане и заступнике пред Европским судом за људска права из региона, представнике невладиних организација и истакнуте правне стручњаке, који су разговарали о бројним темама, укључујући судски и демократски надзор у ванредним околностима, о кључним поукама пандемије и кључним питањима која су отворена на националном нивоу током ванредних околности, као и властитом искуству са ванредним мјерама током пандемије, те су идентификовали предмете у којима су морали да успоставе равнотежу између више права и да дају кључне поуке и најбоље праксе које су примјењивали током пандемије.

Испред Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, у раду овогодишњег деветог регионалног форума је учествовао директор Центра.

Još članaka...

 1. 8-10.11. Regionalna konferencija
 2. 30.10.-3.11. Međunarodna konferencija u Ottawi
 3. 7-8.10. Oktobarski pravnički dani
 4. 26-27.9. Održan seminar
 5. 22-23.9. Održan seminar
 6. 16.9. Seminar
 7. 12.9. Održan seminar
 8. 6-7.9. Radionica
 9. 6.9. Održan seminar
 10. 6-8.jula Regionalna konferencija za Jugoistočnu Evropu
 11. 20 godina rada CEST-a FBiH i CEST-a RS na razvoju vladavine prava u BiH
 12. 24.6. iPROCEEDS-2
 13. 10.6. Održan seminar
 14. 6.6. Održan seminar
 15. 24-26.5. V Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti
 16. 1-4.6. Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti
 17. 23-27.5.Međunarodni program obuke o ljudskim pravima
 18. 27.5. Održan seminar iz građanskopravne oblasti
 19. 18-19.5. Konferencija
 20. 11-12.5. Regionalni sastanak
 21. 18-19.5. Okrugli sto
 22. 11.5. Održan seminar za stručne saradnike
 23. 28.4. Održan seminar iz krivične oblasti
 24. 27.4. Održan seminar
 25. 26.4. Održan seminar iz krivične oblasti
 26. 12.4. Održan seminar
 27. 7.4. Održan online seminar
 28. 1-3.4. Pravosudni forum
 29. 1.4. Održan seminar
 30. 29-30.3. Održan seminar
 31. 28.3. Održan seminar
 32. 18.3. Održan seminar
 33. 16.3. Održan seminar iz građanskopravne oblasti
 34. 10-11.3.Održan seminar iz izvršne oblasti
 35. 3.3. Održan seminar
 36. 28.2.Održan seminar iz vanparnične oblasti
 37. 24-25.2.Održan seminar
 38. 18.2.Održan seminar iz krivičnopravne oblasti
 39. 17.2.Održan seminar iz krivičnopravne oblasti
 40. 17.2. Održan seminar
 41. 11.2. Održan seminar
 42. 22-24.11. Edukacija edukatora
 43. 18-19.11. Pravosudni forum
 44. Održano XIV Savjetovanje tužilaca
 45. Održane online radionice
 46. Online obuka
 47. VAŽNA OBAVIJEST
 48. Obavijest o imenovanju direktora
 49. Program 2022