Seminari 2017

Categories

(1.1) 31.1.Sarajevo-Učenje na daljinu "Tranzicijska pravda"

(1.2) 1.2.Sarajevo-Učenje na daljinu "Obrazloženje presude"

(1.3) 6-7.2.Sarajevo-Kibernetički kriminal

(1.4) 13.2.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz oblasti izvršnog postupka

(1.5) 21-23.2.Sarajevo-Donošenje sudskih odluka u predmetima finansijskog kriminala

(1.6) 21-24.2.Mostar-Edukacija edukatora

(1.7) 22-23.2.Konjic-Korupcija i koruptivna krivična djela

(1.8) (odgođen) Banja Luka-Aktuelna pitanja u primjeni Zakona o parničnom postupku

(1.9) 7.3.Sarajevo-Učenje na daljinu "Pravo na imovinu"

(2.0) 7.3.Sarajevo-Borba protiv međunarodnog organizovanog kriminala

(2.1) 8-9.3.Sarajevo-Organizovani i privredni kriminal

(2.2) 9-10.3.Sarajevo-Priprema optužnica,žalbi i drugih akata u predmetima ratnih zločina

(2.3) 14.3.Banja Luka-Oduzimanje imovinske koristi u krivičnom postupku

(2.4) 15-16.3.Banja Luka-Sudsko poravnanje

(2.5) 17.3.Banja Luka-Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

(2.6) 24.3.Banja Luka-Modul1 "Građanska oblast"

(2.7) 27.3.Banja Luka-Praksa sudova u drugostepenom postupku prema Zakonu o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u kr.postupku

(2.8) 29-30.3.Teslić-Korupcija i koruptivna krivična djela

(2.9) 31.3.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz vanparnične oblasti s posebnim osvrtom na ulogu notara u ostavinskom postupku

(3.0) 4-5.4.Jahorina-Kibernetički kriminal

(3.1) 4-6.4.Sarajevo-Organizovani kriminal, korupcija i privredni kriminal

(3.2) 6-7.4.Sarajevo-Materijalna pravna pitanja u predmetima ratnih zločina

(3.3) 7.4.Jahorina-Rodne predrasude u pravosuđu

(3.4) 10-11.4.Teslić-Antidiskriminaciono pravo

(3.5) 13.4.Banja Luka-Aktuelna pitanja o primjeni Zakona o stvarnim pravima

(3.6) 18.4.Banja Luka-Upravljanje sudskim postupkom i organizacija vremena

(3.7) 19.4.Banja Luka-Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja

(3.8) 20-21.4.Trebinje-Usaglašavanje sudske prakse u upravnom sporu

(3.9) 25.4.Banja Luka-Modul2 "Krivična oblast"

(4.0) 25-26.4.Teslić-Razumjevanje trgovine ljudima kao poslovne aktivnosti sa fokusom na prisilno prosjačenje i prisilne brakove

(4.1) 27-28.4.Teslić-Zaštita svjedoka, podrška svjedocima i imunitet u predmetima ratnih zločina

(4.2) 4.5.Banja Luka-Modul3 "Alternativno rješavanje sporova"

(4.3) 10-11.5.Sarajevo-Primjena prakse Evropskog suda za ljudska prava u postupku pred domaćim sudovima

(4.4) 10-11.5.Sarajevo-Organizovani i privredni kriminal

(4.5) 11-12.5.Sarajevo-Pregovaranje o krivnji u predmetima ratnih zločina

(4.6) 11-13.5.Bijeljina-Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti

(4.7) 12.5.Banja Luka-Dječija psihologija

(4.9) 17.5.Banja Luka-Postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

(5.0) 18-19.5.Trebinje-Usaglašavanje sudske prakse u BiH-građanski panel

(5.1) 23-25.5.Sarajevo-Korupcija i koruptivna krivična djela

(5.2) 30.5.I.Sarajevo-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju

(5.3) 30-31.5.Sarajevo-Kibernetički kriminal

(5.4) 30-31.5.Banja Luka-Specifičnosti suđenja u predmetima korupcije

(5.5) 5.6.Banja Luka-Neispunjenje ugovornih obaveza iz ugovora o privredi

(5.6) 6.6.Banja Luka-Sudski nadzor krivičnih sankcija prema maloljetnicima sa posjetom zavodskoj instituciji

(5.7) 8-10.6.Neum-XV Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(5.8) 13.6.Banja Luka-Vaspitne mjere-posebne obaveze

(5.9) 14-15.6.Vlašić-Stečaj i likvidacija

(6.0) 15-16.6.Trebinje-Ujednačavanje sudske prakse u BiH-krivični panel

(6.1) 16-18.6.Neum-XV Međunarodno savjetovanje

(6.2) 20.6.Banja Luka-Mjenica kao vjerodostojna isprava i mjenični spor

(6.3) 20-23.6.Sarajevo-Finansijske istrage

(6.4) 14.7.Sarajevo-Primjena prakse ESLJP u postupku pred domaćim sudovima:Pritvor prije suđenja

(6.5) 4.9.Banja Luka-Uticaj evropskog prava na nacionalno pravo

(6.5.1) 4-5.9.Sarajevo-Zastupanje optužnice

(6.6) 5.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse Okružnog suda Banja Luka

(6.7) 6-7.9.Sarajevo-Istraga i presuđivanje slučajeva koji uključuju strane terorističke borce u Jugoistočnoj Evropi

(6.8) 8.9.Banja Luka-Postupanje sa djecom maloljetnicima u krivičnom postupku

(6.9) 11.9.Bijeljina-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Bijeljini i Doboju

(7.0) 12.9.Brčko-Praksa sudova Brčko distrikta u odnosu na praksu sudova u entitetima, sporna pitanja i kaznena politika

(7.1) 13-14.9.Teslić-Organizovani i privredni kriminal

(7.2) 15.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u RS

(7.2.1) 18.9.Banja Luka-Analiza implementacije Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

(7.3) 18-19.9.Doboj-Pravo na slobodu izražavanja-član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima

(7.4) 20-21.9.Jahorina-Krivična djela počinjena iz mržnje

(7.5) 20-21.9.Doboj-Ugovori o međunarodnoj prodaji robe

(7.6) 25.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz primjene Zakona o prekršajima s posebnim osvrtom na izricanje kazne u prekršajnom postupku

(7.7) 25-28.9.Neum-X Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

(7.8) 29.9.Bijeljina-Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova Bijeljina i Doboj

(7.9) 2.10.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(8.0) 3.10.Banja Luka-Najbolji interes djeteta u brakorazvodnim parnicama i sudska praksa u sporovima oko starateljstva

(8.1) 4-5.10.Sarajevo-Borba protiv terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma

(8.2) 4.10.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz oblasti registracije poslovnih subjekata

(8.3) 5.10.Banja Luka-Otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela

(8.4) 6-7.10.Banja Luka-Oktobarski pravnički dani

(8.5) 9.10.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse Okružnog suda Banja Luka

(8.6) 10-11.10.Banja Luka-Edukacija iz oblasti sudskog poravnanja

(8.7) 12.10.Trebinje-Aktuelna pitanja iz Okružnih sudova Istočno Sarajevo i Trebinje (krivično)

(8.8) 12.10.Trebinje-Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova Istočno Sarajevo i Trebinje (građansko)

(8.9) 16.10.Banja Luka-Aktuelna praksa Vrhovnog suda Republike Srpske u upravnom sporu

(9.0) 16-17.10.Teslić-Vještine zastupanja u predmetima ratnih zločina

(901) 18-19.10.Konjic-Indikatori trgovine ljudima i moderne tehnologije trgovine ljudima

(902) 18-21.10.Jahorina-XI Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(903) 23.10.Banja Luka-Savremeno komuniciranje s javnošću

(904) 24.10.Banja Luka-Upravljanje sudskim postupkom i organizacija vremena

(905) 25.10.Banja Luka-Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja

(906) 26-27.10.Teslić-Provođenje istrage u predmetima ratnih zločina

(907) 31.10.Teslić-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju

(908) 3.11.Banja Luka-Primjena čl.8a Zakona o privatizaciji državnog kapitala-upis prava svojine u knjigu uloženih ugovora

(909) 6.11.Banja Luka-Modul 4

(910) 6-9.11.Sarajevo-Visokotehnički kriminal-Uvodni modul o kibernetičkom kriminalu,elektronskim dokazima i internet procedurama

(911) 8.11.Sarajevo-Pravo na obrazloženu sudsku odluku-čl.6 Evropske konvencije o ljdskim pravima

(912) 13.11.Banja Luka-Odluke Skupštine akcionara i posebna prava nesaglasnih akcionara

(913) 15-16.11.Bjelašnica-Organizovani i privredni kriminal

(914) 16-17.11.Konjic-Pravo na slobodu izražavanja-čl.10 Evropske konvencije za ljudska prava

(916) 27.11.Banja Luka-Metodologija izrade presude u krivičnom postupku

(917) 28.11.Banja Luka-Oduzimanje imovinske koristi u krivičnom postupku

(918) 29.11.-1.12.Mostar-Edukacija edukatora "Jačanje ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije"

(919) 30.11.-1.12.Jahorina-Istraživanje i procesuiranje seksualnog nasilja u ratu

(920) 1.12.Banja Luka-Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka

(921) 4.12.Banja Luka-Aktuelna pitanja u primjeni Zakona o parničnom postupku

(922) 5.12.Banja Luka-Organizovani i privredni kriminal

(923) 7.12.Banja Luka-CMS/TCMS-Elektronsko poslovanje sudova i javnih tužilaštava

(924) 7.12.Foča-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju