Seminari 2023

Categories

(1.1) 16.2.Arbitraža

(1.2) 17.2.Obaveze države u zaštiti žrtava nasilja

(1.3) 20.2.Procesuiranje krivičnog djela silovanja u pravosudnoj praksi u BiH

(1.4) 28.2.Modul1 – Građanska oblast

(1.5) 1.3.ODGOĐEN Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi

(1.6) 6.3.Aktuelna pitanja iz Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske

(1.7) 9.3.Upotreba sistema za balističku usporedbu - EVOFINDER

(1.8) 9-10.3.Obrazloženje parnične presude

(1.9)14.3.Sudska praksa iz vanparničnih postupaka

(2.0) 14.3.Elektronski alati za menadžere

(2.1) 16-17.3.Obrazloženje krivične presude

(2.2) 20.3.Primjena propisa iz oblasti radnih odnosa u Republici Srpskoj

(2.3) 21-22.3.VIII koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike

(2.4) 24.3.Modul 2 – Krivična oblast

(2.5) 28.3.Postupak likvidacije pravnih subjekata po službenoj dužnosti

(2.6) 31.3.Seksualno uznemiravanje – zakonska rješenja i pravosudni odgovor

(2.7) 3.4.Postupanje sudije za prethodno saslušanje

(2.8) 3-4.4.Uloga predsjednika sudova i glavnih tužilaca u očuvanju integriteta pravosudnih institucija

(2.9) 18.4.Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(3.0) 19.4.Standardi profesionalne etike za sudije u Bosni i Hercegovini

(3.1) 24.4.Nasljeđivanje po zakonu, nasljeđivanje po testamentu i raspravljanje zaostavštine

(3.2) 24-26.4.Rodna (ne) ravnopravnost: stereotipi i predrasude

(3.3) 25.4.Pritvor u praksi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i pretpretresno ročište

(3.4) 26.4.Proaktivne istrage u predmetima korupcije

(3.5) 26.4.Pojam nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, oblici i dinamika

(3.6) 28.4.Izvršenje alternativnih mjera za maloljetnike i Izvršenje krivičnih sankcija za maloljetnike

(3.7) 28.4.Sigurnost nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica

(3.8) 3-4.5.Jasan i ubjedljiv nastup u sudnici i tužilaštvu kao i u kontaktu sa medijima

(3.9) 10-11.5.Uvod u Konvenciju i osnovni principi tumačenja EKLJP

(4.0) 11-12.5.Diskriminacija u pravosudnoj praksi

(4.1) 15.5.Ugovaranje FIDIC uslova u građevinarstvu

(4.2) 16-17.5.Proaktivna uloga predsjednika sudova

(4.3) 17-19.5.Edukacija edukatora u oblasti organizovanog i privrednog kriminala

(4.4) 18.5.Novine inkorporirane u Porodični zakon Republike Srpske

(4.5) 18-20.5.VI Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti

(4.6) 22.5.Proces ocjene dokaza i troškovi parničnog postupka

(4.7) 23.5.Ostavinski postupak pred notarom

(4.8) 24.5.Modul 3 – Alternativno rješavanje sporova

(4.9) 24-26.5.Edukacija edukatora u oblasti kibernetičkog kriminala

(5.0) 25-26.5.Osnovni principi tumačenja Konvencije (napredna obuka) i procesna prava

(5.1) 29-30.5.Specifičnosti krivičnog postupka prema djeci i maloljetnicima

(5.2) 30.5.Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak

(5.3) 1-3.6.Neum-XXI Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(5.4) 6.6.Sporazum o priznanju krivice

(5.5) 8.6.Modul 4 – Nosioci pravosudne funkcije i društvo

(5.6) 14-16.6.Tehnike izrade parnične i krivične presude

(5.7) 14.9.Savremeno komuniciranje s javnošću

(5.8) 18.9.Primjena Zakona o izvršnom postupku RS

(5.9) 20-21.9.SLAPP tužbe i kleveta

(6.0) 20-22.9.Krivično-pravna zaštita okoliša/životne sredine

(6.1) 22.9.Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(6.2) 22.9.Priprema za suđenje,vođenje postupka i donošenje odluke

(6.3) 25-26.9.Obrnuti teret dokazivanja u predmetima diskriminacije

(6.4) 26.9.Problemi u primjeni Zakona o registraciji poslovnih subjekata RS

(6.5) 27.9.Disciplinski postupci i praksa

(6.6) 27-28.9.Vještine komuniciranja i timski rad/lično liderstvo

(6.7) 29.9.Praksa Republičkog javnog tužilaštva RS u primjeni novih odredaba ZKP RS

(6.8) 3-4.10.Pripadnici ranjivih grupa kao svjedoci u krivičnom postupku

(6.9) 6-7.10.Oktobarski pravnički dani

(7.0) 9-10.10.Trgovina ljudima

(7.1) 11.10.Sudijska i tužilačka etika i disciplinske prakse

(7.2) 11-12.10.Diskriminacija u pravosudnoj praksi

(7.3) 12-13.10.Ljudska prava LGBT osoba u BiH

(7.4) 19.10.Ujednačavanje sudske prakse u prekršajnim predmetima okružnih sudova u RS

(7.5) 25-28.10.XVI Savjetovanje iz građanskopravne oblasti