Seminari 2020

Categories

(0.0) HELP kurs (online obuka)

(0.1) Zoom aplikacija

(0.2) Cisco Webex aplikacija

(1.1) 14.2.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(1.2) 20-21.2.Zenica-Izvršenje međunarodnih kupoprodajnih ugovora

(1.3) 28.2.Banja Luka-Trgovina ljudima

(1.4) 3.3.Sarajevo-Najbolje prakse zapljene i oduzimanja imovine

(1.5) 5-6.3.Tuzla-Obrazloženje presude u krivičnom postupku

(1.6) 10.3.Banja Luka-Zakonitost dokaza

(1.7) 10-11.3.Tarčin-Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici

(1.8) 11.3.Banja Luka-Obuka za voditelje grupne intervizije

(1.9) 11-13.3.Mostar-Mentorstvo-Mentorisanje vještina i optimizacija individualnih kapaciteta za mentorstvo

(2.0) 17-18.3.Sarajevo-Krizna komunikacija i pružanje informacija od interesa za javnost o predmetima korupcije

(2.1) 18-20.3.Banja Luka-Proaktivna istraga

(2.2) 18.3.Sarajevo-Trgovina ljudima

(2.3) 19.3.Banja Luka-Trgovina ljudima

(2.4) 20.3.Sarajevo-Arbitraža

(2.5) 20.3.Teslić-Aktuelna pitanja iz prakse Vrhovnog suda RS

(2.6) 24-26.3.Vlašić-Identifikacija i istraga slučajeva trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada u BiH

(2.7) 27.3.Banja Luka-Zaštita prava svojine

(2.8) 1.4.Banja Luka-Modul 1 "Građanska oblast"

(2.9) 2-3.4.Sarajevo-Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH

(3.0) 6.4.Banja Luka-Profesionalno sagorijevanje/Burnout sindrom nosilaca pravosudnih funkcija

(3.1) 8.4.Banja Luka-Problemi u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama RS

(3.2) 13.4.Banja Luka-Komunikacija: sudija-sudski izvršitelj

(3.3) 14.4.Ratno seksualno nasilje-praktični problemi uzrokovani uticajem stigmatizacije i stereotipa

(3.4) 24.4.Razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini

(3.5) 28.4.Uloga organa starateljstva u postupcima prema maloljetnicima

(3.6) 7-8.5.Vještina pisanja presude u krivičnim stvarima sa fokusom na obrazloženje

(3.7) 12.5.Priprema za postupanje u parničnom postupku

(3.8) 14.5.Izdržavanje djece

(3.9) 18-19.5.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u parničnom postupku

(4.0) 19.5.Odmjeravanje kazni za ratno seksualno nasilje u krivičnim postupcima u BiH

(4.1) 22.5.Seksualno uznemiravanje-zakonska rješenja i pravosudni okvir

(4.2) 2.6.Trgovina ljudima

(4.3) 3-4.6.Krizna komunikacija i pružanje informacija od interesa za javnost o predmetima korupcije i drugih složenih oblika kriminala

(4.4) 9.6.Osnovna prava i temeljne slobode

(4.5) 11.6.Ratno seksualno nasilje – praktični problemi uzrokovani uticajem stigmatizacije i stereotipa

(4.6) 12.6.Stečaj sa elementom inostranosti

(4.7) 15-16.6.Vještina pisanja presude u krivičnim stvarima sa fokusom na obrazloženje

(4.8) 15-16.6.Kako voditi tim neposredno nakon krize i u vrijeme neizvjesnosti

(4.9) 17.6.Određivanje naknade za eksproprisane nekretnine sa posebnim osvrtom na kamate

(5.0) 18.6.Finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih društava

(5.1) 18-19.6.Međunarodni standardi i psihologija maloljetnika

(5.2) 20.6.Uvod u Evropsku konvneciju o ljudskim pravima

(5.3) 22-23.6.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u parničnom postupku

(5.4) 22-23.6.Zaštita i rad sa djecom žrtvama seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju

(5.5) 24-25.6.Uloga i posao rukovoditelja (u vrijeme i nakon krize)

(5.6) 25.6.Strategije i ključni alati u oblasti kripto valuta i sajber kriminala

(5.7) 25-26.6.Vještina pisanja presude u krivičnim stvarima sa fokusom na obrazloženje

(5.8) 29-30.6.Kako održati motivaciju i povezanost tima

(5.9) 9-10.7.Upravljanje stresom i emocijama

(6.0) 14-15.7.Organizacija i samoorganizacija

(6.1) 19.8.Borba protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima

(6.2) 1.9.Aktuelna pitanja iz prakse Vrhovnog suda RS

(6.3) 3-4.9.Osnovni principi i uslovi ograničavanja slobode izražavanja

(6.4) 9.9.Eksproprijacija preostalog dijela nepokretnosti u skladu sa čl.11 Zakona o eksproprijaciji

(6.5) 11.9.Mjenica sa protestom i povratnim računom,potrebnim za zasnivanje potraživanja kao vjerodostojna isprava

(6.6) 14.9.Postupak za izdavanje kaznenog naloga

(6.7) 16.9.Arbitraža

(6.8) 16-17.9.Priprema optužnica,žalbi i drugih akata u predmetima ratnih zločina

(6.9) 21.9.Modul 3-Alternativno rješavanje sporova

(7.0) 22.9.Zaštita prava svojine

(7.1) 24.9.Procjena i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta u građanskim sudskim postupcima

(7.2) 25.9.Glavni pretres

(7.3) 25.9.Pristup pravdi u pitanjima koji se tiču zaštite životne sredine

(7.4) 28.9.Profesionalno sagorijevanje

(7.5) 29.9.Poreski i carinski prekršaji

(7.6) 30.9.Krivična djela počinjena iz mržnje

(7.7) 1.10.Aktuelna pitanja iz izvršnog postupka

(7.8) 1-2.10.Kleveta

(7.9) 2.10.Sudska praksa iz vanparničnih postupaka

(8.0) 6.10.Aktuelna pitanja u vezi registracije poslovnih subjekata u RS

(8.1) 8-9.10.Online XIII Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

(8.2) 12.10.Primjena Zakona o prekršajima RS

(8.3) 13-15.10.Engleski jezik za pravnike-napredna obuka

(8.4) 16.10.Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote konvencija)

(8.5) 19.10.Drugostepeni postupak i pravo na pravično suđenje

(8.6) 20.10.Modul1-Građanska oblast

(8.7) 21.10.Krivična djela terorizma

(8.8) 22.10.Zaštita od diskriminacije u BiH zakonodavstvu i prema EKLJP

(8.9) 27.10.Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku

(900) 27-29.10.Identifikacija i istraga u slučajevima trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada u BiH

(901) 29-30.10.Izazovi u primjeni Zakona u zaštiti od nasilja u porodici RS

(902) 29-30.10.Sudska nagodba

(903) 29-30.10.Kibernetički kriminal

(904) 30.10.Problemi u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske

(905) 4.11.Komunikacija:sudija-sudski izvršitelj

(906) 5.11.Alternativne mjere u krivičnom zakonodavstvu RS

(907) 6.11.Profesionalna etika sudija i tužilaca

(908) 9.11.Etika i integritet nosilaca pravosudnih funkcija

(909) 9.11.Odmjeravanje i izricanje kazni u krivičnim postupcima

(910) 9-10.11.Korupcija

(911) 10-12.11.Identifikacija i istraga slučajeva trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada u Bosni i Hercegovini

(912) 11.11.Aktuelna praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu

(913) 12-13.11.Zaštita zviždača

(914) 12-13.11.Organizovani i privredni kriminal

(915) 16.11.Pojedini pravni aspekti zaštite potrošača u vezi sa komunalnom uslugom isporuka toplotne energije

(916) 17.11.Procjena vjerodostojnosti iskaza svjedoka kroz neverbalne signale u istražnom postupku

(917) 17.11.Modul 4–Nosioci pravosudne funkcije i društvo

(918) 19.11.Mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u postupku i uspješno vođenje postupka

(919) 19-20.11.Trgovina ljudima- izazovi u otkrivanju i procesuiranju složenih krivičnih djela protiv ljudskog dostojanstva

(920) 23.11.Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u skladu sa čl.6 EKLJP

(921) Odgođen Obuka za voditelje grupne intervizije

(922) 26.11.Metodologija izrade sudske odluke u krivičnom postupku

(923) 30.11.Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u Republici Srpskoj

(924) 30.11.Visokotehnološki kriminal

(924.1) 1-3.12.Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(925) 2.12.Predstavljanje baze sudskih odluka CSD-a VSTS-a i osnove CMS/TCMS-a

(926) 3-4.12.Govor mržnje

(927) 4.12.Problemi kod kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini

(928) 7.12.Banja Luka-Modul 2 "Krivična oblast"

(929) ODGOĐEN.Ljudska prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini i pravni mehanizmi njihove zaštite

(930) 14.12.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Bijeljini i Doboju

(931) 14.12.Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima

(932) 16.12.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Banjaluci i Prijedoru

(933) 16.12.Pravo intelektualne svojine

(934) 17.12.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova i Okružnih javnih tužilaštava u Banjaluci i Prijedoru

(935) ODGOĐEN.Vještine komuniciranja i timski rad/lično liderstvo

(936) 18.12.Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja i savremeno komuniciranje sa javnošću

(937) 21.12.Mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u postupku i uspješno vođenje postupka

(938) 22.12.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova i Okružnih javnih tužilaštava u Trebinju i Istočnom Sarajevu

Odgađa se Bijeljina-IV Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti

Odgađa se Neum-XIX Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti