Osnivanje, organizacija i upravljanje

c1Centar za edukaciju sudija i tuzilaca Republike Srpske je osnovan 2003.godine.

Centar djeluje kao samostalna javna ustanova i obavlja poslove edukacije sudija i tuzilaca u RS, u pogledu stručnog usavršavanja i početne obuke za stručne saradnike, pri čemu sarađuje sa pravosudnim institucijama BiH, fakultetima te drugim domaćim i stranim organizacijama.

Cilj edukativnih aktivnosti u Centru je stalno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija te unaprijeđenje profesionalnosti u pravosudnom sistemu. Ciljevi su postavljeni za dostizanje standarda koje će omogućiti BH pravosuđu da se uspješno nosi sa izazovima neposredne primjene prava EU i promjenama nacionalnog zakonodavstva u kontekstu sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava.

 

Kako Centar kreira program edukacije?

c2Program edukacije Centra kreira se na osnovu provedene ankete sudova i tuzilaštava, izvještaja domaćih i međunarodnih organizacija, praćenjem izmjena u legislativi, implementacije postojećih zakona i iskazanim potrebama i preporukama u zemlji, regionu i svijetu.


Centar treba da obezbijedi stručno usavršavanje u oblasti, tumačenja i primjene materijalnih i procesnih zakona, etičkih standarda, najnovijih naučnih i stručnih dostignuća u oblasti prava, sudske i tuzilačke prakse drugih zemalja, te drugim oblastima koje odredi Upravni odbor Centra. Edukacija se trenutno provodi putem seminara, savjetovanja, i drugih vidova uz korištenje različitih metoda i tehnika u oblasti prenošenja znanja, vjezbe i simuliranja suđenja, video prezentacije. U toku je kreiranje novih modula učenja na daljinu u pojedinim oblastima. Program obuhvata redovne aktivnosti kao i ad hoc aktivnosti, te saradnju u oblasti edukacije u zemlji i inostranstvu.

 
Ko su edukatori Centra?

c4Edukatori Centra su suci, tuzioci, profesori pravnih nauka i profesori drugih nauka kao i drugi stručnjaci u oblasti relevantnim za rad sudaca i tuzilaca. Na bazi iskazanog interesovanja, uz prilozenu biografiju, izbor edukatora vrši Upravni odbor Centra. Listu edukatora potvrđuje Visoki sudski i tuzilački savjet. Do danas, Visoki Savjet je potvrdio listu od 77 edukatora.

Duznosti edukatora su višestruke, a Centar razvija programe dodatnog obučavanja edukatora u oblasti rukovanja tehnikom, modernih metodologija prenošenja znanja, te oblasti u kojoj djeluju u svojstvu edukatora.


Kako ostvariti pravo na edukaciju  u okviru Centra?

c5Stručno usavršavanje: Visoki sudski i tuzilački savjet utvrđuje godišnji minimum edukacije koji svaki sudac i tuzilac treba da ispuni  u toku kalendarske godine.  Prema odluci Savjeta, minimum edukacije u toku 2004. i 2005. godine iznosi 4 radna dana. U skladu sa kalendarom  aktivnosti i uz saglasnost predsjednika suda/glavnog tuzioca vrši se prijavljivanje učešća na seminarima. Centar je uspostavio bazu podataka- evidenciju pohađanja seminara. Centar izdaje godišnja uvjerenja o ispunjavanju minimuma godišnje edukacije za svakog suca i tuzioca.


Prema zakonu, Centar ima isključivu nadleznost da pruzi stručno usavršavanje imenovanim sucima i tuziocima, te nije u obavezi educirati stručne saradnike, pripravnike i druga zainteresirana lica. Međutim, Centar moze, u skladu sa svojim mogućnostima pruziti određene oblike edukacije i za druga lica, o čemu Upravni odbor Centra odlučuje u svakom konkretnom slučaju. Posebne programe edukacije Centar će organizovati za novoimenovane suce i tuzioce koji imaju prethodno radno iskustvo u pravnim oblastima ali nemaju u oblasti sudstva, odnosno tuzilaštava.

U dosadašnjem djelovanju  Centar za edukaciju sudija i tuzilaca u RS  organizovao je ukupno  468 seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i savjetovanja na kojima je učestvovalo 12.453   sudija, tuzilaca, stručnih saradnika i pripravnika iz sudova i tuzilaštava.
 
Početna obuka: Lica koja namjeravaju da se bave profesijom sudije ili tuzioca pohađat će početnu obuku.  Program, kriteriji, način izbora polaznika i druga pitanja biće posebno regulirana po uputama i nadzorom Visokog sudskog i tuzilačkog savjeta.

 

  • c1
  • c2
  • c3
  • c4
  • c5
  • c6
  • c7
  • c8
  • c9