Regionalni izveštaj o sudskom odgovoru na femicid na Zapadnom Balkanu predstavlja skraćenu i prilagođenu verziju nacionalnih istraživanja o femicidu koja su sve države Zapadnog Balkana sprovele tokom poslednje tri godine. Osnovni cilj ovog izveštaja je da veoma sažeto predstavi trenutno stanje stvari kada je reč o sudskom odgovoru na femicid u državama Zapadnog Balkana. Kratak prikaz propisa čitaocima omogućuje da se upoznaju sa nacionalnim krivičnopravnim zakonodavstvom o raznim vrstama ubistava, budući da je ono na raspolaganju tužiocima i sudijama kada treba pravno da okvalifikuju krivična dela. Pored toga, predstavljene su po dve studije slučaja za svaku zemlju koje daju uvid u sudski postupak i sankcije koje se izriču učiniocima femicida, dok se u komentarima tih studija ukazuje na to šta je trebalo drugačije učiniti kako bi se obezbedio valjani sudski odgovor na femicid. Na samom kraju izveštaja je dato nekoliko preporuka koje su važne, relevantne i primenjive u svakoj državi Zapadnog Balkana, dok su preporuke upućene pojedinačnim državama iznete u nacionalnim izveštajima.

REGIONALNI IZVJEŠTAJ