Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo izvještaj, zaključke i preporuke sa XXI Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti "Izazovi pravosuđa u procesuiranju novih i tradicionalnih oblika kriminaliteta, koje je održano u Neumu 1-3.juna 2023-e godine.

ZAKLJUČCI