U okviru projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija pod nazivom „Jačanje vladavine okolišnog prava u Bosni i Hercegovini“ u Konjicu 20-22.9. je održan trodnevni stručni seminar pod nazivom „Krivično-pravna zaštita okoliša/životne sredine“. Seminar je okupio 45 tužilaca, sudija, ekoloških i kriminalističkih inspektora, te predavača i eksperata iz oblasti okolišnog prava iz BiH, Srbije i Francuske. 

Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS je na otvaranju seminara naglasio „Klimatske promjene i prijetnje po okoliš nastavljaju da se intenziviraju, što predstavlja sve veći izazov za čovječanstvo, a razumijevanje i primjena ekološke pravde, vladavine prava i krivično-pravne zaštite okoliša, je još uvijek na margini. Potrebne su dodatne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti“.

Projekat „Jačanje vladavine okolišnog prava u BiH“ podrazumijeva unapređenje pristupa okolišnoj pravdi, promoviranje ljudskih prava i izgradnju kapaciteta sudija, tužilaca i inspektora za otkrivanje, procesuiranje i dokazivanje prekršaja i krivičnih djela protiv okoliša. S obzirom da je BiH u decembru 2022. godine dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jedan od imperativa je usklađivanje njenog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti. Stoga je jedan od prioriteta projekta usmjeren i na analiziranje usklađenosti i donošenje preporuka u tom pogledu.