Seminari 2022

Categories

(1.1) 11.2.Arbitraža

(1.2) 17.2.Modul1 – Evropska konvencija i ravnopravnost polova

(1.3) 17.2.Razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini

(1.4) 18.2.Oduzimanje predmeta i sredstava k.d. i protivpravne imovinske koristi pribavljene izvršenjem k.d.

(1.5) 24-25.2.Ekonomski aspekti stečajnog postupka

(1.6) 28.2.Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi

(1.7) 3.3.Elektronski alati za menadžere

(1.8) 7-8.3.Obuka o korištenju EDS baze

(1.9) 10-11.3.Izvršni postupak – aktuelna pitanja

(2.0) 15.3.Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(2.1) 15.3.Ratno seksualno nasilje- praktični problemi uzrokovani uticajem stigmatizacije i stereotipa

(2.2) 16.3.Sudske mjere obezbjeđenja u parničnom postupku

(2.3) 16-17.3.Izvršenje međunarodnih kupoprodajnih ugovora

(2.4) 18.3.Modul 2 – građanska oblast

(2.5) 18.3.Seksualno uznemiravanje- zakonska rješenja i pravosudni okvir

(2.6) (odgađa se) Sigurnost nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica

(2.7) 28.3.Zaštita svjedoka pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini

(2.8) 29-30.3.Proaktivna uloga predsjednika sudova

(2.9) 1.4.Ugovor o kreditu s posebnim osvrtom na kredite u kojima je nad bankom otvoren stečajni postupak

(3.0) 4.4.Mjenica u sudskoj praksi

(3.1) 4.4.Disciplinski postupci i praksa

(3.2) 4-5.4.Proaktivna uloga šefova odjeljenja u rukovođenju odjeljenjem

(3.3) 5-6.4.Vještina pisanja i obrazlaganja krivične presude

(3.4) 6.4.Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(3.5) 7.4.Savremeno komuniciranje s javnošću

(3.6) 12.4.Procesne radnje u stečajnom postupku

(3.7) 13.4.Upravni spor u vezi sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama

(3.8) 14.4.Cesija kao način promjene povjerioca u obligacionim odnosima

(3.9) 14.4.Kriminalističko-obavještajni rad u podršci tužilaštvima na suzbijanju korupcije u BiH

(4.0) 26.4.Krivična djela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i Omogućavanje uživanja opojnih droga

(4.1) 27.4.Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(4.2) 28.4.Zaštita od nasilja u porodici prema krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

(4.3) 28-29.4.Međunarodni standardi i psihologija djece u kontaktu sa zakonom

(4.4) 11.5.Modul 3 – krivična oblast

(4.5) 12-13.5.Istraga i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela

(4.6) 12-13.5.Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(4.7) 13.5.Obezbijeđena potraživanja u stečaju – sličnosti i razlike između instituta razlučnog i založnog povjerioca

(4.8) 18-19.5.Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina

(4.9) 18-20.5.Trgovina ljudima u mješovitim migracijskim tokovima

(5.0) 19.5.Troškovi parničnog postupka

(5.1.) 20.5.Pokazne vježbe istraživanja lica mjesta i prikupljanja tragova

(5.2) 23.5.Sudsko poravnanje

(5.3) 24-26.5.V Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti

(5.4) 27.5.Primjena Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Republike Srpske u sudskoj praksi

(5.5) 30.5.Modul 3 - Forenzička istraga digitalni okvir i procesno pravno formiranje dokaza

(5.6) 31.5.-2.6.Prikupljanje elektronskih dokaza od pružalaca Internet usluga za istragu i krivično gonjenje ilegalne trgovine vatrenim oružjem

(5.7) 1-4.6.Neum-XX Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(5.8) 6.6.Modul 4 - Izvršna i upravna oblast

(5.9) 8-9.6.Pisanje presude kao misaoni/stvaralački proces

(6.0) 10.6.Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima sa posebnim osvrtom na konvencije Haške konferencije

(6.1) 13-14.6.Pisanje presude kao misaoni/stvaralački proces – krivična oblast

(6.2) 14.6.Aktuelna pitanja iz Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH – sporno pravno pitanje

(6.3) 7.7.Ilegalna trgovina umjetninama

(6.4) 1-2.9.Efikasno istraživanje i procesuiranje krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbora

(6.5) 2.9.Vještine izrade sudskih odluka iz krivične oblasti

(6.6) 6.9.Stepen pravne zaštite žiga u Bosni i Hercegovini

(6.7) 6-7.9.Efikasno istraživanje i procesuiranje krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbora

(6.8) 8-9.9.Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i osnovni principi njenog tumačenja

(6.9) 12.9.Sudska praksa iz vanparničnih postupaka

(7.0) 13-14.9.Efikasno istraživanje i procesuiranje krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbora

(7.1) 15.9.Naknada štete

(7.2) 15-16.9.Procesna ljudska prava

(7.3) 16.9.Sigurnost nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica

(7.4) 20.9.Aktuelna pitanja iz Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske

(7.5) 20-21.9.Efikasno istraživanje i procesuiranje krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbora

(7.6) 22-23.9.Primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u praksi

(7.7) 26-27.9.Govor mržnje

(7.8) 27-30.9.Napredna obuka o visokotehnološkom kriminalu, elektronskim dokazima i prihodima od kriminala na mreži

(7.9) 28.9.Interna komunikacija unutar pravosudnih institucija, podsticanje timskog rada/lično liderstvo

(8.0) 28-29.9.Zaštita zviždača

(8.1) 30.9.Aktuelna pitanja iz Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH

(8.2) 3.10.Krivična odgovornost i sankcionisanje počinilaca nasilja u porodici

(8.3) 3.10.Provođenje istrage i zajednički istražni timovi

(8.4) 5-6.10.Tehnike pisanja i obrazlaganja krivične presude

(8.5) 7.10.Zaštita svjedoka pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini

(8.6) 7-8.10.XIX Oktobarski pravnički dani

(8.7) 11-12.10.Rodna (ne) ravnopravnost: stereotipi i predrasude

(8.8) 14.10.Razvod braka i nasilje u porodici

(8.9) 17-20.10.XVI Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

(900) 18-19.10.Pripadnici ranjivih grupa kao svjedoci u krivičnom postupku

(901) 21.10.Interna komunikacija unutar pravosudnih institucija, podsticanje timskog rada/lično liderstvo

(902) 24-25.10.Ljudska prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini i pravni mehanizmi njihove zaštite

(903) 26-27.10.Tehnike pisanja i obrazlaganja građanske presude

(904) 27.10.Izazovi u primjeni krivičnog zakonodavstva za djela protiv polnog integriteta

(905) 31.10.Aktuelna pitanja za rukovodioce pravosudnih institucija

(906) 31.10.Pritvor i druge mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog/optuženog u postupku

(907) 3.11.Sloboda izražavanja: izazovi regulacije online govora

(908) 3.11.Standardi profesionalne etike za sudije u Bosni i Hercegovini

(909) 4.11.Priprema za suđenje

(910) 4.11.Stečajna masa i namirenje povjerilaca

(911) 7.11.Najčešće greške u radu okružnih sudova na parničnom referatu u RS

(912) 7-8.11.Interna komunikacija unutar pravosudnih institucija, podsticanje timskog rada/lično liderstvo

(913) 9.11.Najčešće greške u radu nižestepenih sudova na upravnom referatu

(914) 11.11.Akteulna praksa iz prekršajnog postupka

(915) 14-15.11.Kvalitet presude u parničnom postupku

(916) 15.11.Rukovođenje raspravom i donošenje odluke

(917) 17.11.Prava žrtava porodičnog nasilja u kontekstu standarda koje propisuje Istanbulska konvencija

(918) 17-18.11.Izvršni postupak- aktuelna pitanja

(919) 22.11.Djeca i maloljetnici kao svjedoci u krivičnom postupku

(920) 23.11.Sporazum o priznanju krivice

(921) 23.11.Suprotstavljenje trgovini ljudima

(922) 23-24.11.Uloga predsjednika sudova i glavnih tužilaca u očuvanju integriteta pr.institucija

(923) 29.11.Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u Republici Srpskoj

(924) 30.11.Konferencija konsultativnih tužilaca

(925) 1.12.Tehnike izrade tužilačkih akata

(926) 2.12.Najčešće greške u radu osnovnih sudova na krivičnom referatu u RS

(927) 2.12.Standardi profesionalne etike za tužioce u Bosni i Hercegovini

(928) 5.12.Sloboda izražavanja: izazovi regulacije online govora

(929) 5-6.12.Izazovi u predmetima diskriminacije: dokazivanje diskriminacije

(930) 6.12.Etika,integritet i disciplinske prakse

(931) 9.12.Najčešće greške u radu okružnih sudova na krivičnom referatu u RS

(932) 9.12.Predstavljanje baze sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju VSTS-a BiH

(933) 12.12.Metodologija izrade sudske odluke u krivičnom postupku

(934) 13.12.Najčešće greške u radu osnovnih sudova na parničnom referatu u Republici Srpskoj

(935) 14-15.12.Finansijske istrage i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela

(936) 15.12.Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza

(937) 21.12.Psihološko nasilje, oblici, posljedice i procesuiranje

(938) 21-22.12.Izgradnja liderskih i upravljačkih kapaciteta u pravosudnim institucijama

(939) 23.12.Pisanje presude kao misaoni/stvaralački proces – upravna oblast

Edukacija edukatora iz oblasti EKLJP