(8.1) 4-6.9.Jahorina-Ujednačavanje sudske prakse u prekršajnim postupcima