(1.4) 22.2.Sarajevo-Specijalistička edukacija za konsultativne tužioce u tužilaštvima