(928) 11-13.11.Sarajevo-Obrazloženje sudske presude u krivičnim stvarima