Seminari 2013

Categories

(1.1) 30-31.1.Banja Luka-Zastita od klevete u vezi sa cl.10 Evropske konvencije o ljudskim pravima

(1.2) 20.2.Banja Luka-Vještine metodologije komunikacije

(1.3) 25.2.Banja Luka-Modul 1-Evropska konvencija i ravnopravnost polova

(1.4) 28.2.Banja Luka-Novčana kazna između zakonskog određenja i praktične primjene

(1.5) 11.3.Banja Luka-Odraz odluka Ustavnog suda na odluke građanskopravne prakse

(1.6) 13-14.3.Banja Luka-Specijalistička obuka

(1.7) 19.3.Banja Luka-Posebne istražne radnje

(1.8) 22.3.Banja Luka-Stvarno pravo-Pravo građenja u RS

(1.9) 25.3.Banja Luka-Modul 2-Građanska oblast

(2.0) 27-28.3.Banja Luka-Pristup praksi Evropskog suda za ljudska prava

(2.1) 2.4.Banja Luka-Fizička dioba, uređenje sukorisničkih odnosa i Uređenje međe

(2.1.1) 4.4.Banja Luka-Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela

(2.2) 5.4.Banja Luka-Imunitet svjedoka

(2.3) 10.4.Banja Luka-Bankarska garancija i Mjenica i mjenično pravo

(2.4) 15-16.4.Banja Luka-Seksualno nasilje i nasilje zasnovano na rodu

(2.6) 23.4.Banja Luka-Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku

(2.7) 25.4.Banja Luka-Primjena načela javnosti postupka u praksi sa posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti ličnih podataka

(2.8) 29.4.Banja Luka-Primjena Zakona o parničnom postupku

(3.1) 13-14.5.Neum-Evropski pravni instrumenti za prekograničnu saradnju u predmetima organizovanog kriminala i korupcije

(3.3) 17.5.Banja Luka-Modul 3-krivična oblast

(3.4) 21.5.Banja Luka-Etika

(3.5) 22-23.5.Jahorina-Filozofija izricanja presude

(3.6) 23.5.Banja Luka-Jačanje kapaciteta u sistemu maloljetničkog pravosuđa

(3.62) 24.5.Banja Luka-Jačanje saradnje tužilaca i ovlaštenih službenih lica u cilju efikasnijeg vođenja finansijskih istraga

(3.7) 27.5.Banja Luka-Mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog/optuženog i uspješno vođenje kr.postupka s posebnim osvrtom na pritvor

(3.72) 28.5.Banja Luka-Pravosuđe po mjeri djeteta

(3.8) 29.5.Banja Luka-Krivični postupak protiv pravnih lica

(3.9) 29-31.5.Sarajevo-Napredne vještine zastupanja i pozivanje žrtve i svjedoka saradnika u predmetima ratnih zločina

(4.0) 31.5.I.Sarajevo-Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku

(4.6) 6-8.6.Neum-XII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(4.7) 10.6.Banja Luka-Problemi u primjeni novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(4.8) 10-12.6.Sarajevo-Trgovina ljudima

(5.0) 13.6.Banja Luka-Primjena alternativnih mjera za pritvor u vezi sa čl.5 Evropske konvencije o ljudskim pravima

(5.1) 17-19.6.Neum-Procesuiranje kr.dijela vezanih za promet opojnim drogama

(5.2) 18.6.Bijeljina-Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku

(5.3) 19.6.Banja Luka-Medijacija

(5.4) 21.6.Banja Luka-Modul 4-Izvršna i upravna oblast

(5.5) 2.9.Banja Luka-Institut sudskog poravnanja u skladu sa ZPP-om i Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

(5.6) 4.9.Banja Luka-Aktuelna praksa Okružnog suda u Banjaluci

(5.7) 6.9.Banja Luka-Prekršaji iz oblasti indirektnih i direktnih poreza sa sudskom praksom

(5.8) 11.9.Banja Luka-Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika i Odgovornost za pravne nedostatke

(5.9) 13.9.Foča-Aktuelna praksa Okružnih sudova u I.Sarajevu i Trebinju

(5.9) 16-17.9.Banja Luka-Krivični i forenzički značaj istrage

(6.0) 18.9.Banja Luka-Menadžerske vještine

(6.1) 24-25.9.Banja Luka-Specijalistička obuka

(6.3) 30.9-1.10.Banja Luka-Edukacija edukatora

(6.4) 2-3.10.Vlašić-Aarhus konvencija

(6.5) 4-5.10.Banja Luka-Oktobarski pravnički dani

(6.6) 11.10.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(6.8) 17-19.10.Jahorina-VIII Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(6.9) 25.10.Banja Luka-Istraživanje i istraživačke sposobnosti

(7.0) 29.10.Banja Luka-CMS-Dodatna edukacija CMS korisnika (edukacija menadzera)

(7.2) 6.11.Bijeljina-Aktuelna praksa Okružnih sudova u Bijeljini i Doboju

(7.3) 5-6.11.Sarajevo-Planiranje budžeta pravosudnih institucija

(7.5) 12.11.Banja Luka-Odgovornost za štetu, dvostrani ugovori i načelo ekvivalentnosti

(7.6) 13-14.11.Banja Luka-Međunarodno humanitarno pravo-seksualno nasilje u ratu

(7.8) 18-19.11.Banja Luka-Praktični aspekti saradnje policije i tužilaštava u krivičnim istragama

(7.9) 22.11.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnog suda u Banjaluci

(8.0) 26.11.Banja Luka-Trgovina ljudima

(8.2) 3.12.Banja Luka-CMS-početna edukacija CMS korisnika

(8.4) 9-10.12.Trebinje-Metodologija izrade sudske odluke u krivičnom postupku

(8.5) 11.12.Banja Luka-Stranka i njeno zastupanje u up.postupku i up.sporu i Zakon o eksproprijaciji

(8.8) 16-17.12.Banja Luka-Kibernetički kriminal i pretresanje kompjutera