Seminari 2009

Categories

(1.1) 22-23.01. Travnik-Saradnja policije i tužilaštva

(1.2) 29-30.01. Sarajevo-Konferencija edukatora

(1.4) 13.02. Banja L.-Zakon o nasljeđivanju sa posebnim osvrtom na pravo predstavljanja i priraštaja

(1.4.1) 26-27.02. Mrakovica-Saradnja policije i tužilaca

(1.5) 03.03.Banja Luka-Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog/optuženog

(1.6) 06.03.Banja Luka-Stvarno pravo/sticanje prava svojine i vlasničke tužbe

(1.7) 09.03.Banja Luka-Uloga notara u pravnim posl. koji za predmet imaju prenos sticanja vlasništva

(1.8) 13-14.03.Banja L.-Ugovor o trgovač. zastupanju,pravo ugovora o osiguranju/redovna-zatezna kam.

(1.9) 16.03.Banja Luka-Primjena Zakona o privrednim društvima

(2.0) 18.03. Banja Luka-Objektivni i subjektivni identitet optužnice

(2.1) 20.03.Banja Luka-Nasilje u porodici kao prekršaj-izricanje zaštitnih mjera

(2.2.1) 24-25.03.Neum-Saradnja policije i tuzilastva

(2.2.2) 26-27.03. Banja Luka Saradnja policije i tužilaštva II

(2.3) 10.04.Banja Luka-Maloljetnicka delinkvencija

(2.4) 16.04.Banja Luka-Postupci za izdavanje kaznenog naloga

(2.4.1) 21.04.Banja Luka-Pocetna obuka-Modul1

(2.5) 22-23.04.Mrakovica-Ratni zlocin

(2.8) 04.05.Banja Luka-Prethodni postupak po tuzbi u upravnom sporu

(3.1) 15.05. Banja Luka-Metodologija izrade sudskih odluka

(3.1) 28.04.Banja Luka-Uskladjivanje propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja sa st.EU

(3.2) 18.05.Banja Luka-Naknada stete u periodu 92-95

(3.3) 22.05.Banja Luka-Dostavljanje

(3.4) 25.05.Banja Luka-Usmeni pretres u prekrsajnom postupku

(3.5) 28-29.05.Banja Luka-Saradnja policije i tuzilastva

(3.6) 01.06.Banja Luka-Zakon o vanparnicnom postupku

(3.7) 02-03.06.Banja Luka-Pocetna obuka Modul2

(3.9) 08.06.Banja Luka-Krivično djelo nasilje u porodici

(4.0) 15.06.Banja Luka-Primjena pravila o teretu dokazivanja

(4.1) 19.06.Banja Luka-Principi izrade presude

(4.2) 26.06.Banja Luka-Izmjene ZKP-a RS

(4.4) 7.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnog suda Banja Luka

(4.6) 11.9.Banja Luka-Protivtužba i odgovor na protivtužbu

(4.7) 14.9.Banja Luka-Krivična djela protiv privrede i platnog prometa

(4.7.1) 15-16.09.Banja Luka-Pocetna obuka "Modul 3 - krivicna oblast"

(4.8)17-18.9.Trebinje-Aktuelna pitanja iz prakse okružnih sudova i tužilaštava I.Sarajevo i Trebinjn

(5.9) 1-2.10.Banja Luka-Oktobarski pravnicki dani

(5.9.2) 5.10.Banja Luka-Ništavi i rušljivi ugovori

(5.9.3) 9.10.Banja Luka-Krivična djela protiv službene dužnosti

(5.9.4) 12.10.Banja Luka-Izricanje zaštitne mjere oduzimanja predmeta

(5.9.5) 16.10.Banja Luka-Upis poslovnih subjekata u sudski registar i elektronsko poslovanje

(5.9.6) 19.10.Banja Luka-Obaveznost presuda u upravnom sporu

(6.0) 22-24.10.Jahorina- IV Savjetovanje iz građanske oblasti

(6.1) 02.11.Banja Luka-Rukovođenje raspravom

(6.1.1) 3.11.Banja Luka-Ljudska prava i evropsko pravo

(6.2) 6.11.I.Sarajevo-Aktuelna pitanja sa područja Okružnih sudova I.Sarajevo i Trebinje

(6.2.1) 9-12.11.Sarajevo-Donošenje sudskih odluka u predmetima kršenja prava intelektualnog vlas.

(6.3) 9.11.Banja Luka-Transformacija državnog kapitala u preduzećima i privatni kapital

(6.3.1) 10-11.11.Banja Luka-Početna obuka Modul 4 - Izvršna i vanparnična oblast

(6.3.2) 12.11.Banja Luka-Sudska psihologija

(6.5) 16.11.Brčko-Kodeks sudijske i tužilačke etike

(6.6) 23-24.11.Banja Luka-Ratni zločin

(6.7) 4.12.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse sa podrucja Okr.sudova Doboj i Bijeljina

(6.8) 11.12.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na podrucju Okr.suda BL