U vezi teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje edukatora CEST-a RS, koji je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 7.decembra 2022.godine, a koji se odnosi na dokumentaciju koju su kandidati dužni dostaviti uz prijavu na konkurs, Upravni odbor Centra je na sjednici održanoj 16.12.2022.godine donio ZAKLJUČAK kojim se dodatno pojašnjava tražena dokumentacija u vezi sa dokazivanjem stečenog obrazovanja, te se utvrđuje da nosioci pravosudnih funkcija (sudije i javni tužioci), nisu u obavezi uz prijavu na konkurs dostavljati kao dokaz fakultetsku diplomu i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, pošto se podrazumjeva da ovi kandidati posjeduju navedene dokumente, već samo dokaze o stečenom specijalističkom i akademskom zvanju (master, magisterij i doktorat) ukoliko su ista stekli.

Direktor                                                                                                                  Tomislav Čavić