Број:06-615-01-613 /22                                                                                                           Дана, 05. 12. 2022.године

         На основу члана 12. став 1. Закона о Центру за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/02, 49/02, 77/02 и 30/07), члана 25. Правилника о категоријама, избору, правима и обавезама едукатора Центра за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској, бр. 06-615-02-348/18 од 31.08.2018. године, 06-615-01-623/21 од 27.12.2021.године и 06-615-01-520/22 од 27.10.2022.године (у даљем тексту: Правилник) и Одлуке Управног одбора Центра бр. 06-615-02-141/21 од 01.04.2021. године, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској о б ј а в љ у ј е

                                              Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

за избор и именовање едукатора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској 

Објављује се конкурс за избор и именовање едукатора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, за реализацију Програма стручног усавршавања и почетне обуке судија и јавних тужилаца, из сљедећих области:

-           кривичноправна област,

-           грађанскоправна област,

-           област управног права,

-           област радног и породичног права,

-           област привредног и финансијског права,

-           област прекршајног права,

-           област медијације и арбитраже,

-           област Европског права и права Европске уније,

-           вјештине, технологије online учења, менаџмент и методологије подучавања,

-           област комуникације, психологије, етике и андрагогије

-           страни језици

На Јавни конкурс могу се пријавити судије и јавни тужиоци, као и лица која испуњавају основне услове за вршење судијске и тужилачке функције у складу са Законом о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, наставници универзитета, полицијски службеници, службеници из пореских органа, стручњаци запослени у државним органима и организацијама, агенцијама за спровођење закона, невладиним организацијама, правобраниоци, адвокати и експерти из појединих области које су наведене под тачком I овог конкурса.

Кандидати који обављају функцију судије Врховног суда Републике Српске или јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву Републике Српске, пријављују се на јавни конкурс путем пријаве уредно попуњене на пријавном обрасцу и именују се за едукаторе Центра по аутоматизму, без прилагања доказа наведених у ставу 2. ове тачке и без провођења процедуре бодовања утврђене у члану 26. Правилника.

Остали кандидати су дужни уз пријавни образац доставити и сљедећу документацију (оригинал или овјерена копија):

-доказ о стеченом образовању ( факултетска диплома, доказ о стеченом    специјалистичком звању или другом академском звању - мастер, магистериј, докторат),

- увјерење о положеном правосудном испиту (за кандидате који се пријављују као лица која испуњавају услове за вршење судијске и тужилачке функције у складу са Законом),

- доказ о претходном професионалном радном искуству у струци од најмање 5 година и резултатима у области за које се врши избор едукатора (потврда, увјерење),

- доказ о претходном искуству у области обуке или стручног усавршавања судија и јавних тужилаца са оцјеном рада као едукатора Центра (потврда, увјерење),

- доказ о објављеним стручним и научним радовима, рефератима, књигама, прилозима у публикацијама и правним часописима, из области за коју се врши избор едукатора,

- доказ о способности израде сценарија обуке о специфичној теми у складу са Програмом рада Центра (нацрт сценарија обуке израдити у пријавном обрасцу за тему по властитом избору из правне области за коју се пријављује на конкурсу),

Пријавни образац кандидати могу преузети у просторијама Центра за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској у Бањалуци или на имтернет страници Центра: www.rs.cest.gov.ba

Избор и именовање на листу сталних едукатора Центра врши се по поступку и у складу са критеријима утврђеним одредбама Правилником о категоријама, избору, правима и обавезама едукатора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској.

Правилник је објављен на интернет страници Центра: www.rs.cest.gov.ba.

У складу са чланом 24. и 25. Правилника, едукатори Центра који се налазе на Ревидираној листи едукатора, а којима је продужен мандат на додатне четири године се не пријављују на овај Јавни конкурс.

Ревидирану листу едукатора, усвојену одлуком Управног одбора Центра број: 06-615-02- 424/21 од 15.10.2021. године, можете преузети на интернет страници: www.rs.cest.gov.ba.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се на адресу:

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, Булевар Степе Степановића бр. 60. 78000 Бањалука ( Конкурс за избор и именовање едукатора)

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у штампаном дневном листу, а исти ће се објавити и на интернет страници Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

  Д И Р Е К Т О Р                                                                                                                      Томислав Чавић

 Пријавни образац за конкурс за избор едукатора можете преузети ОВДЈЕ