Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: CEST RS) organizovao je seminar iz građanskopravne oblasti na temu: „Primjena Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Republike Srpske u sudskoj praksi“. Seminar je održan 27. maja 2022. godine u prostorijama CEST RS, u Banjoj Luci. Edukatori seminara su bili mr Milorad Mitrović, iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i prof. dr Rajko Kličković, takođe iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Obzirom da je Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu Republike Srpske stupio na snagu 19.oktobra 2021. godine, te da još uvijek nema postupaka za zaštitu od uznemiravanja na radu, cilj odžanog seminara je bio da se učesnici upoznaju sa svim pitanjima koja zakon reguliše i koja će se pojavljivati kao predmet spora u sudskim postupcima. Seminaru je prisustvovalo šesnaest učesnika iz reda nosilaca pravosudnih funkcija, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova kao i iz Inspektorata Republike Srpske, čijom je izravnom interakcijom i konstruktivnom diskusijom seminar izuzetno uspješno završen.