22_11_21.jpg

Centri za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u saradnji sa Stalnom komisijom za edukaciju i Odjelom za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Projektom Savjeta Evrope rade na kreiranju grupe potencijalnih edukatora koji će stečeno znanje i iskustvo u oblasti ljudskih prava i Evropske konvencije o ljudskim pravima, u narednom periodu, prenositi na novoimenovane nosioce pravosudnih funkcija.

U okviru Projekta Vijeća Evrope “Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza II” keiran je novi  kurikulum o učenju o ljudskim pravima. Osnovna zamisao kurikuluma jeste da novoimenovane sudije/tužioci postepeno grade svoje znanje i vještene u primjeni Evropske  konvencije o ljudskim pravima. Svaki naredni seminar/radionica će biti  zasnovani na prethodno stečenim znanjima i vještinama, kako bismo na  kraju imali educirane sudije koje će u svom budućem radu moći i direktno primjeniti Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Prva sesija je održana u Sarajevu od 22-24.novembra 2021.godine. Edukatori su bili Nikolina Katić, pomoćnica Zastupnice Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava, Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i Midhat Izmirlija, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.