Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републиц Српској (ЦЕСТ у РС) је, у складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, организовао семинар на тему: „Фактичка експропријација непокретности“.

Семинар је реализован 13.05.2021. године путем комунијкацијске платформе Cisco Webex, а едукатор је био господин Душко Бојовић, судија Врховног суда Републике Српске и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС.

У коначници излагања, у вези са овом правном тематиком, закључено је да, у случају када је дошло до експропријације, односно ограничења уживања права својине у општем, јавном интересу и на основу закона, а да није донијето рјешење надлежног органа о експропријацији, ради се о институту „фактичке експропријације“, који термин је установљен праксом Европског суда (за људска права) приликом рјешавања бројних предмета у таквим ситуацијама. Стога се одлуке домаћих судова требају заснивати на изворима међународног права, као што је Европска конвенција (о заштити људских права и основних слобода), а и домаћим изворима као што је Устав Републике Српске, односно Устав Босне и Херцеговине, који јамче мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона, при чему право својине може бити одузето или ограничено само у јавном интересу утврђеном на основу закона, а уз правичну накнаду која у смислу Закона о експропријацији не може бити нижа од тржишне. Захтјев за новчану накнаду због извршене фактичке експропријације не застаријева.          

Семинар је пратило 16 носилаца правосудних функција из Републике Српске.