U periodu od 26. do 28. aprila 2021. godine, putem online komunikacijske platforme- Cisco Webex, održana je trodnevna obuka nosilaca pravosudnih funkcija na temu: „Međunarodna saradnja u predmetima visokotehnološkog kriminala“, u organizaciji Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, a uz podršku iPROCEEEDS-2- Projekta finansiranog od Savjeta Evrope i Evropske unije o kriminalnim aktivnostima na internetu u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj , a koji implementira Savjet Evrope. Edukatori ove obuke bili su g. Jan Kerkhofs, tužilac iz Belgije i eskpert Savjeta Evrope za visokotehnološki kriminal i gđa Hania Helweh, sudija iz Libana i eskpert Savjeta Evrope za visokotehnološki kriminal. Obuci je prisustvovalo trinaest učesnika, od kojih je pet učesnika iz javnih tužilaštava u Republici Srpskoj.       

U okviru Projekta iPROCEEDS-2 ovo je bio prvi krug specijalizovane pravosudne obuke o međunarodnoj saradnji putem interneta s ciljem da se sudijama i tužiocima pruže ažurirana znanja o trenutno dostupnom okviru i praksi za međunarodnu saradnju u vezi sa visokotehnološkim kriminalom i elektronskim dokazima predviđenim Budimpeštanskom konvencijom o visokotehnološkom kriminalu i nacrt Drugog dodatnog protokola. Obuka je obuhvatila pravne, kao i praktične informacije o postupanju u takvim predmetima i koncentrisala se na to kako ta pitanja utiču na svakodnevni rad sudija i tužilaca.