Дана, 10.05.2021. године, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је, у складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, организовао семинар на тему: „Репарација штете настале усљед поплава“.

Семинар, који је пратило 11 носилаца правосудних функција из Републике Српске, реализован је путем комунијкацијске платформе Cisco Webex, а едукатор је био Дејан Пилиповић, мастер права из грађанскоправне научне области, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци.

На основу изложеног током семинара, може се закључити да поплаве, као природни догађај са великим потенцијалом за проузроковање материјалне штете већег обима, представљају комплексан правни проблем у смислу расправљања питања накнаде штете оштећеним лицима, те да ова тема посебно добија на значају када се имају у виду и друге истоврсне ситуације које су обрађене, попут пандемије, града и других елементарних непогода од којих потиче штета. Током едукације су анализирани позитивноправни прописи, те домаћа и судска пракса земаља у окружењу. Такође, размотрени су, кроз презентовање извода из судске праксе, модели репарације који се заснивају на општим правилима о одговорности за штету, гдје посебно мјесто има правна квалификација поплаве као више силе (на терену деликтне и уговорне одговорности), односно представљена су поједина рјешења која се заснивају на примјени посебних прописа (на терену и ван терена облигационог права) и проблемска практична питања у вези са тим.