У складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС) је организовао семинар на тему „Одузимање и враћање пословне способности с освртом на задржавање лица у здравственој установи“.

Семинар је одржан 23.02.2021. године путем комуникацијске платформе – Cisco Webex, а едукатор је била судија Алмаида Суљић Мехаџић из Основног суда у Прњавору.


Након отварања семинара и уводног обраћања представника ЦЕСТ-а у РС, судија Суљић Мехаџић се, у првом дијелу излагања, осврнула на појам и опште карактеристике ванпарничног поступка, те на садржај важећих законских одредаба о материјалноправним условима за одузимање и враћање пословне способности лица, као и на процесне одредбе које регулишу овај ванпарнични поступак. Кроз анализу доступне домаће и праксе судова у државама окружења, закључено је да судови у већини случајева удовољавају изјављеном приједлогу за одузимање пословне способности. Иако су лица којима је одузета пословна способност по закону овлашћена изјавити жалбу на рјешење суда, иста им се не достављају, што резултира подношењем апелација пред Европским судом за људска права. Осим тога, примјећено је да судови у образложењима рјешења не одређују обим у којем се одузима пословна способност, код дјелимичног одузимања исте.

У другом дијелу едукације, осим процесних одредаба Закона о ванпарничном поступку, анализиране су и одредбе Закона о заштити менталног здравља Републике Српске, из 2020. године, које би поступајуће судије требале узети у обзир приликом одлучивања о задржавању лица у здравственој установи. На основу анализе домаће судске праксе редовних судова, те праксе Уставног суда Босне и Херцеговине и Европског суда за људска права, препоручено је да посезање за институтом принудне хоспитализације лица од стране суда треба бити само изузетно, будући да се тиме доводи до ускраћивање права на његову личну слободу и слободу кретања.

Семинару је присуствовало 29 носилаца правосудних функција из Републике Српске.