Na osnovu Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019-u godinu, Centar za edukaciju sudija i tužilca RS je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edikaciju FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikt BiH i u saradnji sa USAID-om (Projekat podrške pravosuđu), od 27-28.juna u hotelu „Termag“ na Jahorini, organizovao završnu radionicu na temu „Istraga, optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala“.

Edukatori prvog dana radionice su bili Aleksandra Martinović, sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Irisa Čevra, advokat,  konsultanice USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH, dok su drugog dana radionice edukatori bili konsultanti za finansijske istrage, Ranko Batinić i Velimir Rašević. Radionici je prisustvovalo 20 učesnika iz sudova i tužilaštava svih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Prvog dana je prezentiran novi Priručnik i Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela za sudije i tužioce u sklopu USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH na kojem su radili stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, koji možete preuzeti sa naše strenice putem linka:

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/cest-usaid-file/prirunici/2649-vodic-u-procesuiranju-koruptivnih-kr-djela/file

Drugoga dana je prezentiran Pojmovnik termina relevantnih za finansijsko-ekonomske istrage, koji također možete preuzeti putem linka:

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/cest-usaid-file/prirunici/2648-pojmovnik-za-finansijsko-ekonomske-istrage/file